Programs

E-D-S Bonus : Make A Wish คิดดีทำดี

E-D-S Bonus : Make A Wish คิดดีทำดี   คุณอยากขออะไร ขอให้ใคร ขอมาได้ที่ 88.5 E-D-S   ทุกคำขอของคุณจะเป็นจริง ด้วยรางวัล 8,885 บาท

เพียง “แชร์คำขอที่คุณอยากไปส่งต่อความสุขให้ใคร ที่ไหน อย่างไรก็ได้”  ตามด้วยชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาได้ที่ 
1. SMS 4264885
2. Inbox fb/88.5eds
3. พิมพ์คอมเม้นท์ใต้รูปกิจกรรมนี้
4. ส่งข้อความมาทาง Line @88.5eds

ทุกสัปดาห์เราจะประกาศเรื่องราวที่ประทับใจที่สุด  เพื่อรับรางวัล 8,885 บาท จาก 88.5 E-D-S ไปเลย 
เราขอเป็นส่วนที่ช่วยทำให้คำขอของคุณเป็นจริงขึ้นมา

#FM885EDS #EDSBonus #EDSMakeAwish #เพราะทุกวันคือวันพิเศษ

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : 88.5eds
Instagram : 88.5eds
Website : www.everydaystation.com
Appication : 88.5 Everyday Station
IOS โหลดฟรีที่ https://itunes.apple.com/…/88-5-everyday-stat…/id1078977404…
Android โหลดฟรีที่ https://play.google.com/store/apps/details

เงื่อนไขการรับรางวัล E-D- S BONUS : Make A Wish
1. ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
2. ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม พร้อมต้องทำตามเงื่อนไขการลงทะเบียนได้ถูกต้องสมบูรณ์เท่านั้น จึงจะมีสิทธิในการเข้าร่วมเล่นเกม หรือกิจกรรม โดยบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ Account ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติกรรมส่อในทางทุจริต
3. ผู้ที่ได้รางวัล สามารถมารับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาเกม หรือกิจกรรม จากทางผู้สนับสนุนเดียวกัน
4. รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับหรือตามกฎหมายกำหนด โดยจะถูกเรียกเก็บในวันและสถานที่ ที่มารับรางวัล
5. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้
6. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น
7. ผู้ได้รับรางวัลที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับของรางวัลแทนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ คลื่น 88.5 E-D- S บริษัท สตูดิโอ 888 จำกัด เลขที่ 1999/28 โครงการดิสทริคศรีวรา ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-514-1248
8. ผู้ได้รับรางวัลสามารถเข้ามาขอรับของรางวัลได้ทันทีหลังเล่นเกมส์ แต่ไม่เกิน 19.00 น.
9. สามารถรับรางวัลได้เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. เท่านั้น และรับรางวัลทั้งหมดได้ไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
10. หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเข้ามารับรางวัลได้ ภายในวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

11. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่อยู่ต่างจังหวัด ให้ส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลถึงทีมงาน 88.5 E-D- S ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ส่งผ่าน e-mail: 88.5eds@gmail.com ส่งผ่าน ข้อความ ทาง Fan page : Facebook/88.5eds เอกสารประกอบการรับรางวัลมีดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารสาขาต่างจังหวัดให้ตรงกับที่ระบุไว้
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัล ระยะเวลาในการรับรางวัล หรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ให้กับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเท่านั้น
14. ในกรณีที่ทางบริษัทฯตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ตรงกับความเป็นจริงจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทุกกรณีและให้ถือว่าสละสิทธิ์
ในการรับรางวัล
15. พนักงานและบุคคลในครอบครัว บริษัท สตูดิโอ 888 จำกัด ผู้สนับสนุนและบริษัทอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมเล่นเกมหรือกิจกรรมได้
16. คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด